Exemple de substante chimice compuse

Clasificarea special? pentru substan?ele organique este preluat? DIN Journal officiel (JO L 381, 31 decembrie 1994, Pag. Men?ion?m de asemenea, c? Autoritatea teritorial? pentru Protec?ia lumii a solicitat Informa?ii ?i de la Garda Na?ional? de Mediu – comisariatul Jude?ean Maramure?. Clasificarea special? pentru substan?ele organice “, Anexa Nr. Il comprend également des points généraux à prendre en compte lors de la préparation de ces scénarios d`exposition. Les facteurs à considérer dans une telle évaluation sont expliqués. Ils sont actuellement à l`étude et peuvent être mis à jour. Recomand?m utilizatorilor s? consulte variantele oficiale publiez în Jurnalul Oficial al Uniunii europene ?i în Monitorul Oficial al României. Il s`agit d`un exemple illustratif d`un scénario d`exposition pour le rapport sur la sécurité chimique. DIN datele furnizate, SC LD SUPERMAX SRL Baia Mare, a fost identificati ca produc?tor de substan?e cu caracter ignifug.

Declara?iile anuale se redacteaz?, prin dactilografiere, PE formularele tipizate prezentate în anexele Nr. De asemenea, s-au sollicitat Informa?ii de la Garda Na?ional? de Mediu – Comisariatul Jude?ean Maramure? cu privire la identificarea PE teritoriul jude?ului Maramure?, în activitatea de Control derulat? PE parcursul anilor 2010-2011, de operatori economici produc?tori de substan??/amestecuri cu con?inut de substan?e de interes majoritar. Pe baza informa?iilor de?inute ?i a r?spunsului furnizat de SC vital SA Baia Mare, rezult? c? în jude?e nu au fost înregistrate utiliz?ri ALE tetraclorurii de Carbon PE parcursul anului 2010. Le fichier de substance de Chesar a été utilisé pour préparer à la fois l`exemple illustratif CSR et les scénarios d`exposition pour la communication. Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, autorizarea ?i restric?ionarea substan?elor-REACH – art. Analizând Informa?iile existente în autoriza?iile de Mediu EMISE în intervalul 2007-2011 de c?tre APM Maramure?, s-a alc?tuit o baz? de date cu operatorii economici importatori/produc?tori/utilizatori de substan?e CHIMICE clasificateca atare, în amestecuri , în articole. Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului, s-a constatat c? în activitatea desf??urat? de c?tre agen?ii economici în domenii de interes în Care au fost înlocui?i PFOS, respectiv: imprégnarea lemnului/textilelor/produselor DIN piele, acoperiri metalice ( crom?ri, decap?ri acide, nu s-au utilizat perfluorooctanat sulfona?i ca Agent tensioactiv. Résumé chimique, compozi?ia chimic? exprimat? în% gr sau% vol.

de asemenea, au fost solicitate Informa?ii de la SC vital SA Baia Mare, operatorul Regional de servicii publice de Alimentare cu Ap? ?i canalizare în jude?ul Maramure?. Scopul autoriz?rii ?i Analiza alternativelor de substitu?ie, Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului, prin adresa Nr. Le scénario d`exposition pour le rapport sur la sécurité chimique a été généré avec l`outil d`évaluation et de reporting de la sécurité chimique de l`ECHA, Chesar (version 2. Clasific?rii speciale pentru substan?ele organice “, elaborat? de Comisia European? ?i prezentat? în Anexa Nr. Ces exemples ne suivent pas la pratique actuelle en termes de format ou d`utilisation de phrases standard. Il montre comment évaluer la durée de vie du service de l`article et comment des scénarios d`exposition significatifs peuvent être générés à partir de l`évaluation d`une substance hypothétique. Anexa Nr. Modelul declara?iei anuale privind situa?ia produc?iei, utiliz?rii ?i/sau comercializ?rii substan?elor ?i preparatelor CHIMICE periculoase “?i Anexa Nr. Aceast? autoritate, prin adresa 1882/21.

Direc?ia jude?ean? pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Maramure?, respectiv Direc?ia Regional? pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Cluj – Biroul vamal Sighet. Urmare a solicit?rii ANPM de a transmite Informa?ii aferente anului 2010 despre tetraclorura de carbone cu referire la produc?ia, generarea ca produs secundar, utilizarea ca Materie prim? sau ca agent de proces în procesele CHIMICE, utilizarea ca solvant sau ca agent de Cur??are ?i emisiile rezultate DIN procese sau situri contaminate, au fost analizate toate autoriza?iile/autoriza?iile intégrer de Mediu EMISE pentru operatori economici Care ISI desf??oar? activitatea PE Raza jude?ului Maramure?, PE domenii de Activit??i unde ar fi existat posibilitatea utiliz?rii acestei substan?e.

Category: Uncategorized Comment »

Comments are closed.

Back to top